1. စီးပွားဖြစ်သစ်တောစိုက်ခင်းများ တည်ထောင်ရောင်းချခြင်း
  2. သစ်မဟုတ်သည့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း
  3. သဘာဝအခြေခံခရီးသွားလုပ်ငန်းနေရာများ (Ecotourism Sites) တည်ထောင်ခြင်း
  4. သစ်တောကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေး ပုဂ္ဂလိကဘဏ် တည်ထောင်ခြင်း

About @dmin

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

  • (will not be published)